ข้อมูล eBook

ชื่อ: หนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาเวียดนาม

หมวดหลัก:

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

การเตรียมความพร้อมประชาชนไทยให้สามารถเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ นับเป็นบทบาทสำคัญที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการอย่างกว้างขวางและให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม เป้าหมายในปี 2556 รัฐบาลให้ความสำคัญกับสตรี ในการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพของสตรีไทย เพื่อให้มีความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำหลักสูตร สื่อภาษาอาเซียน การเรียนการสอน จัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียน เพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการได้โดยง่ายสะดวก ในเบื้องต้นดำเนินการจัดทำหนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จำนวน 7 ภาษา