ข้อมูล eBook

ชื่อ: ซากดึกดำบรรพ์ บ้านโคกสูง

หมวดหลัก: 560 บรรพชีวินวิทยา ฟอสซิล ชีวิตสมัยโบราณ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การขุดค้นซากฟอสซิลสัตว์จำนวนมากและค่อนข้างมีความหลากสายพันธุ์ในพื้นที่นี้ บ่งบอกว่า เมื่อประมาณ 2 ล้านปีก่อน บริเวณโคกสูงมีแม่น้ำโบราณขนาดใหญ่ไหลผ่าน มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก เป็นป่าขนาดใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์มาก