ข้อมูล eBook

ชื่อ: พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

หมวดหลัก: 550 โลกวิทยา (การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโลก)

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นคู่มือที่รวบรวม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านธรณ๊วิทยาและทรัพยากรธรณี และเพื่อกระตุ้นส่งเสิรมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรณี อันจะนำมาสู่การช่วยกันอนุรักษ์ต่อไป โดยมุ่งหมายให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาที่สมบูรณ์ น่าศึกษาเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจที่ผู้ชมสามารถทดลองสัมผัส และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง