ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตู้เย็นพาณิชย์

หมวดหลัก: 660 วิศวกรรมเคมี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ตู้เย็นพาณิชย์ หมายถึง ตู้เย็นที่ใช้ตามบ้านหรือตู้แช่อาหารสด อาหารทะเล ตามร้านอาหารและภัตตาคาร ตลอดจนตู้แช่นม น้ำอัดลม หรือไอศกรีมที่วางจำหน่ายตามร้านต่างๆ และจัดเป็นอุปกรณ์ที่มีวิธีใช้และเลือกซื้อเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้