ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปลา อาหารสุขภาพ

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ปลา เป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด (พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)
ปลา จัดอยู่ในอาหารหมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่ว เมล็ดแห้งต่างๆ ปลาเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้แก่ โปรตีน ไขมัน วิตามินและแร่ธาตุ