ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลิ้นจี่

หมวดหลัก: 630 เกษตรศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลิ้นจี่จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนงานวิจัยและประสบการณ์ในการทำสวนลิ้นจี่ของตัวผู้เขียนเอง โดยเริ่มตั้งแต่ ประวัติถิ่นกำเนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ การเลือกพื้นที่ปลูก การเตรียมพื้นที่ วิธีการปลูก การบำรุงรักษา การใส่ปุ๋ย การเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยว รวมถึงการขยายพันธุ์ โรคและแมลงศัตรูพืช โดยได้เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบและภาษาที่ง่ายสำหรับการศึกษาทำความเข้าใจ