ข้อมูล eBook

ชื่อ: สมุนไพรน่ารู้

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สมุนไพร เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ผู้ป่วยส่วนมากเลือกใช้ในการรักษาโรค สถาบันการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ศึกษาหาแนวทาง ในการดูแลรักษาโรค มีบทบาทในการส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยทั่ว ๆ ไป รวมทั้งโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง มีความสำคัญสูงมากกว่าการเน้นไปที่การรักษา เพราะเชื่อว่ามะเร็งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ด้วยการมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม