ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

หมวดหลัก: 620 วิศวกรรมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และยังเป็นตำราเรียนระดับ ปวช. รหัสวิชา 2100 - 1006 เหมาะกับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะประกอบด้วยแผงสวิตช์ แผงจ่ายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ และหลอดไฟฟ้า เป็นต้น และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึ่งตัวนำ ได้แก่ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เทอร์มิสเตอร์ ผลึกแร่ เซลล์เหนี่ยวนำด้วยแสง ไอซี เครื่องมือและเครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นำเสนอในรูปแบบที่อ่านเ้ข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง และแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ