ข้อมูล eBook

ชื่อ: สารานุกรมทันโรคเล่ม 1

หมวดหลัก: พจนานุกรม-สารานุกรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนวทางการเรียนรู้ธรรมชาติของโรคต่างๆ ซี่งมีลักษณะจำเพาะของแต่ละโรค ช่วยให้เราหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรค รู้จักวิธีหาทางดูแลรักษาหรือเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับภาวะเจ็บป่วยได้อย่างมีความสุข