ข้อมูล eBook

ชื่อ: มหัศจรรห์ผักผลไม้ต้านโรค เล่ม 2

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รู้จักกิน รู้จักใช้ ผักผลไม้ เพื่อสุขภาพ เป็นอาหารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายในเชิงพลังงาน วิตามิน และเกลือแร่ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าพืชผักผลไม้บางชนิดมีสาระสำคัญที่ให้ประโยชน์รักษาสุขภาพ หรือให้ประโยชน์เชิงป้องกัน ชะลอการเกิดโรค และให้ประโยชน์ซ่อมแซมเชลล์ที่เสื่อมโทรมตามธรรมชาติในร่างกาย