ข้อมูล eBook

ชื่อ: การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต

หมวดหลัก: 895.1 วรรณคดีจีน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อาทิ : บทที่ 1 บทนำ | บทที่ 2 วรรณคดีศึกษาตามหลักทฤษฎีสันสกฤต - ลักษณะของวรรณคดีสันสกฤต - ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต - นักวรรณคดีศึกษาของสันสกฤต | บทที่ 3 ความเป็นมาของทฤษฎีอลังการในวรรณคดีไทย - อลังการในภาษาวรรณคดี - อลังการเป็นคุณลักษณ์ของวรรณคดีไทย - อิทธิพลของอลังการจากวรรณคดีบาลี - อิทธิพลของอลังการจากตำราบาลี | บทที่ 4 รสในวรรณคดีสันสกฤต | บทที่ 5 การวิเคราะห์รสในวรรณคดีไทย - การศึกษาอารมณ์ในวรรคดี - ข้อควรคำนึงถึงในการศึกษาวรรณคดีไทยตามทฤษฎีรส - การวิเคราห์รสในวรรณคดีไทยประเภทต่างๆ - การวิเคราห์รสในเสือโคคำฉันท์ | บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ