ข้อมูล eBook

ชื่อ: การศึกษา

หมวดหลัก: 370 การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เนื้อในหนังสือเล่มนี้ คือ วรรณคดีวิจารณ์และการศึกษาวรรณคดี ลักษณะทั่วไปและขอบข่ายของวรรณคดีวิจารณ์ วรรณคดีวิจารณ์แบบอิงชีวประวัติ วรรณคดีวิจารณ์กับจิตวิทยา วรรณคดีวิจารณ์กับการศึกษาสังคม วรรณคดีวิจารณ์กับปรัชญา วรรณคดีวิจารณ์กับศิลปวิจารณ์ วรรคดีวิจารณ์กับบทบาทของภาษา ประวัติวรรณคดี แนวโน้มของวรรณคดีวิจารณ์ในปัจจุบันและวรรณคดีวิจารณ์กับงานสร้างสรรค์ทางวรรณคดี