ข้อมูล eBook

ชื่อ: โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว

หมวดหลัก: โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง

คงเหลือ: 2000

เนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้ศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่หมู่บ้านหนองคันจาม ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา แปลงที่ 1 ให้ศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยใช้วิธีทางธรรมชาติ ส่วนในแปลงที่ 2 ให้พิจารณาใช้ระบบน้ำ และใช้ปูนแก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้ นอกจากนั้นให้พิจารณาพัฒนาปรับปรุงดินและส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย และสำหรับแปลงที่ 3 ให้จัดทำศูนย์ฝึกอาชีพด้านการเกษตร”