ข้อมูล eBook

ชื่อ: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสถาปนาพระราชอำนาจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหลัก: โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง

คงเหลือ: 2000

เนื้อหา

การใช้พระราชอำนาจทั่วไปของพระมหากษัตริย์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบเฉพาะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน โดยมีโครงการพระราชดำริเป็นภาพสะท้อนการใช้พระราชอำนาจรูปแบบใหม่และเป็นลักษณะเฉพาะของการปกครองในระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของสังคมไทย