ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไทย พม่า ลาว และ กัมพูชา

หมวดหลัก: 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ ไทย-พม่า-ลาวและกัมพูชา แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อหลักๆ ได้แก่ สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน การเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ ประเทศกัมพูชา พม่า และไทย สมัยโบราณ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นับถือพุทธศาสนา (2074-2124) นโยบายที่แตกต่างกันระหว่างกษัตริย์มินดงและพระจอมเกล้าฯ, ผลกระทบของการปกครองแบบอาณานิคม ทศวรรษระหว่างสงครามและสงครามโลกครั้งที่ 2