ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลาะรั้วชมวัง

หมวดหลัก: 720 สถาปัตยกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เรื่องราวราชสถานแห่งอดีตอันยืนยงทรงค่ามาจนถึงปัจจุบัน" ปราสาทราชวังเหล่านี้ล้วนมีความงดงามตามเเบบสถาปัตยกรรมไทย ประเพณี มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเเละเเฝงไว้ด้วยความหมายที่เเสดงถึงความเชื่อ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ เเละอื่น ๆ ของสังคมไทย อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกด้วย โดยเฉพาะการสร้างพระบรมมหาราชวังที่เกิดขึ้น เมื่อรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานี นอกจากนี้พระราชวังตามหัวเมืองทั้งหลายก็ยังมีประวัติศาสตร์รวมกับพื้นที่ดังกล่าว อีกด้วย เช่น พระนครคีรี พระราชวังบางปะอิน เเละพระราชวังสนามจันทร์ พระราชวังจึงถือเป็นตัวอย่างสำคัญที่เเสดงอิทธิพลตะวันออก รวมถึงเปรียบเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับชาติเเละสถาบันพระมหากษัตริย์ฃ