ข้อมูล eBook

ชื่อ: สองธรรมราชา (ฉบับปรับปรุง)

หมวดหลัก: 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“สองธรรมราชา” (ฉบับปรับปรุง) หนังสือเล่มเดียวที่เจาะลึกถึงพระราชประวัติในทางธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็น “ธรรมราชา” แห่งราชอาณาจักร ขนานไปกับฐานะที่ทรงเป็น “ศิษย์” แห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยจำแนกเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน หลักๆ ส่วนแรก - สมเด็จพระญาณสังวรฯ ผู้เป็นสังฆราชาในทางธรรม ตรัสถึงพระธรรมจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นมหาราชาแห่งแผ่นดิน ส่วนที่สอง - ปาฐกถาประวัติศาสตร์ของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานองคมนตรี ที่กล่าวถึงทศพิธราชธรรมที่สถิตอยู่ในพระราชหฤทัยของในหลวง และส่วนสุดท้าย - พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร อดีตนายตำรวจประจำราชสำนัก เล่าถึงการปฏิบัติธรรมและสมาธิในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว