ข้อมูล eBook

ชื่อ: ถนนไปสู่ก้อนเมฆ

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมข้อคิด และมุมมองของผู้คนในสังคมที่สะท้อนออกมาในรูปต่าง ๆ ทั้งจดหมายบทวิจารณ์และแนะนำหนังสือในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นมุมมองที่แตกต่างกัน จากผู้คนต่างวัย ต่างยุค ต่างสมัย และช่วงสุดท้ายยังรวบรวมบทสัมภาษณ์ผู้เขียน ที่ตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมาให้อยู่ในปกเดียวกัน