ข้อมูล eBook

ชื่อ: 25 โครงงานวิทย์ ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: 500 วิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ พาย้อนอดีตกลับไปดูชีวิตของสุดยอดนักวิทยาศาสตร์
ที่ครอบคลุมถึง 5 สาขา ได้แก่ นักดาราศาสตร์ นักชีววิทยา นักเคมี นักวิทยาศาสตร์โลก และ
นักฟิสิกส์ และรวบรวมการทดลองเด่นตามรอยนักวิทยาศาสตร์ 25 การทดลอง พร้อม
ภาพประกอบสวยงาม เพื่อช่วยให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว