ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง: ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์ / ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: 500 วิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถม-มัธยมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอ วิธีการทำโครงงาน การประเมินผล และตัวอย่างโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะ การประกวดตั้งแต่ปี 2548-2551