ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดโครงงานสังคมศึกษา

ผู้แต่ง: ปราชญ์ รัตนานนท์

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: คู่มือครู

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ตัวอย่างการคิดโครงงานอย่างง่ายๆระดับประถม-มัธยมโดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มคิดโครงงาน วางแผน กำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงาน และได้เน้นบทบาทของนักเรียนเป็นสำคัญ