ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธรรมชาติของสรรพสิ่ง

ผู้แต่ง: ศ.นพ.ประเวศ วะสี

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: 100 ปรัชญา จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คนทุกคนมีศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่ดีต้องประกอบด้วยอิสรภาพ หลุดจากความครอบงำที่ทำให้ไม่สามารถสัมผัสความจริง การสัมผัสความจริงเป็นฐานให้เกิดปัญญา".."ทุกวันนี้มนุษย์ถูกกักขังไม่ให้สัมผัสความจริงด้วยเครื่องกีดขวางต่างๆ เช่น โดยวิถีชีวิต โดยสถาบันการศึกษา โดยความเชื่อหลงผิดตามๆ กันมา ทุกคนควรพิจารณาไตร่ตรองเครื่องกีกขวางเหล่านี้และปลดปล่อยตัวเองไปสู่ความเป็นไท เพื่อจักมีความเป็นอิสระในการสัมผัสความจริงและในการคิด อิสรภาพในการสัมผัสความจริงและในการคิดจะเป็นรากฐานทางปัญญา ความรู้อย่างเดียวไม่พอ มนุษย์ควรมีปัญญา คือเข้าถึงความจริงทั้งหมดว่า สรรพสิ่งทั้งหลาย รวมทั้งตัวเราเองด้วยมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ปลดปล่อยตัวเองจากการถูกขังในความคับแคบของตัวเอง ไปสู่ธรรมชาติของความจริงอันไม่มีขอบเขต การบรรลุความจริงในความเป็นทั้งหมด จะทำให้บรรลุความงาม บรรลุมิตรภาพอันไพศาล บรรลุอิสรภาพและความสุขอันประณีต อันเป็นไปเพื่อชีวิตที่เจริญ และการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ"...(จากปกหลัง)