ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะพระพุทธรูปในดินแดนไทยทุกยุคทุกสมัย นับแต่สมัยทวารวดีมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งคตินิยมในแต่ละช่วงเวลาด้วย (รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี ประจำปี พ.ศ. 2555)