ข้อมูล eBook

ชื่อ: กรุงเทพฯ น่ารู้ ตอนลำคลอง

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

กรุงเทพฯ ทำไมมีลำคลองมากมาย ลำคลองไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางเดินเรือ คลองเหล่านี้มีเรื่องเล่า เรื่องเล่าแสนสนุกที่ฝังตัวอยู่ในลำคลอง คลองลับในกรุงเทพฯ คลองที่เราไม่เคยได้รู้ว่ามีอยู่? และสิ่งที่อยู่คู่กับคลองก็คือเรือชนิดต่างๆ