ข้อมูล eBook

ชื่อ: กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย...ตามแนว PISA

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: 495.91 ภาษาไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

แบบฝึกการอ่านตามแนว PISA .. ที่เข้มข้นกับการฝึกทักษะการอ่านและวิเคราะห์ จากนิทาน บทความ สารคดี เรื่องสั้น แผนผังความคิด แผนที่ แผนภูมิ และข้อความบนอินเทอร์เน็ต..พร้อมเฉลยโดยละเอียด