ข้อมูล eBook

ชื่อ: พุทธวจน พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พุทธวจน สามารถทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตที่ดีขึ้น เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เพียงท่านพึงปฏิบัติตาม มุ่งมั่นด้วยใจจริง ท่านก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง