ข้อมูล eBook

ชื่อ: darkpools เกมเทรดสมองกล กำเนิดจักรกลถล่มวอลล์สตรีท

หมวดหลัก: 790 นันทนาการ ศิลปะการแสดง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คุณเชื่อหรือไม่ว่าวอลุ่มเทรดในตลาด NYSE และ NASDAQ
ของสหรัฐอเมริการวมถึงตลาด FOREX เป็นวอลุ่ม
ท่เี กิดจากจักรกลเทรดอัตโนมัติ เกินกว่า 70% เรา
เรียกพวกมันว่า HFT (High Frequency Trading)
พวกมันโจมตีเราด้วยคำสั่งซื้อ จับตาดูการเคลื่อนไหว
ของมนุษย์ทุกย่างก้าว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเทรดและ
วิวัฒนาการตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะมนุษย์ และรุกฆาต
พวกเราด้วยการเทรดความเร็วสูง
“มนุษย์เดย์เทรดที่ซื้อขายระยะส้นั คือเหยื่อ
อันโอชะของมัน”
เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นทุกวัน ปัญญาประดิษฐ์ถูก
พัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อแทนที่มนุษย์
โดยสมบูรณ์ ไม่เว้นแม้แต่ในตลาดหุ้น จักรกลและระบบ
เทรดอิเล็กทรอนิกส์ถือกำเนิดขึ้นและเริ่มแพร่กระจายไปทั่วทั้งวอลล์สตรีท
นำมาซึ่งการห้ำ ห่นั กันด้วยเทคโนโลยีการเทรดความเร็วสูงในระดับนาโน
วินาที ไม่แปลกเลยถ้าคุณต้องซื้อหรือขายหุ้นที่ราคาสูงหรือต่ำ กว่าความ
ตั้งใจเสมอ เพราะถูกแทรกแซงจากจักรกลเหล่านี้ มันคือภัยมืดที่คุณมองไม่เห็น และเราต้องเตรียมตัว
เพื่อจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้
Dark Pools เกมเทรดสมองกล กำเนิดจักรกลถล่มวอลล์สตรีท จะนำคุณย้อนกลับเข้าไป
สู่จุ ดแรกเริ่มของเร่อื งราวทั้งหมด ท่เี กิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา