ข้อมูล eBook

ชื่อ: Game เกม..เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

หมวดหลัก: 790 นันทนาการ ศิลปะการแสดง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เกม เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับมาโดยต่อเนื่องว่าเป็นเทคนิคที่สามารถบูรณาการแนวคิดของการเสริมสร้างการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่เป็นสื่อในการสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ ความรู้ ทักษะ และ สะท้อนให้ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม ภายใต้บรรยากาศของความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงออกอย่างเต็มที่ ให้การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร สามัคคี ประสานงาน คิดสร้างสรรค์ เสียสละ วิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกัน