ข้อมูล eBook

ชื่อ: โครงงานคณิตศาสตร์

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: 510 คณิตศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอรายงานการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ครบกระบวนการ จำนวน16 โครงงงาน สำหรับระดับประถม-มัธยม พร้อมขั้นตอนประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย