ข้อมูล eBook

ชื่อ: หนูอยากเป็นนักเขียน ชุดฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: 800 วรรณคดี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเกมภาษา แบบฝึกและแบบทดสอบภาษาไทยเรื่องการเขียนคำคล้องจองและร้อยกรองที่เน้นกิจกรรมสนุกเพื่อพัฒนากระบวนการคิด