ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกมภาษาไทย สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: 790 นันทนาการ ศิลปะการแสดง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอแบบฝึกทักษะและเกมภาษาไทยที่ท้าทายสำหรับเรียนรู้ความหมายสำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย และฝึกใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์พร้อมเฉลย