ข้อมูล eBook

ชื่อ: พิชิตคณิตศาสตร์ CU-AAT

หมวดหลัก:

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พิชิตคณิตศาสตร์ CU-AAT หนังสือสุดยอดคู่มือคณิตศาสตร์ CU-AAT เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสำคัญ ๆ
ของคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ส่วนที่ประกอบไปด้วย คณิตศาสตร์ (Arithmetic) พีชคณิต (Algebra)
เรขาคณิต (Geometry) ปัญหาโจทย์ข้อความ (Word Problems) เพื่อใช้สอบเข้าเรียนต่อระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละบทจะมีแบบทดสอบพร้อมเฉลย
และคำอธิบาย รวมทั้งในตอนท้ายยังรวบรวมแนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ CU-AAT พร้อมเฉลยและเทคนิควิธีคิดไว้อย่างละเอียดอีกด้วย
สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์เข้มข้น มีแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบเพื่อเตรียมสอบคณิตศาสตร์ CU-AAT
ARITHMETIC ALGEBRA GEOMETRY PROBLEM SOLVING 
เคล็ดลับทำข้อสอบคณิตศาสตร์ CU-AAT คะแนนทะลุ 800 ! พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด   
การันตีคุณภาพโดย  DR.MINT ดร.กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
สารบัญ
Chapter 1 : Arithmetic เลขคณิต
Chapter 2 : Algebra พีชคณิต
Chapter 3 : Geometry เรขาคณิต
Chapter 4 : Word Problems ปัญหาโจทย์ข้อความ