ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ผู้แต่ง: อ.เคน จันทร์วงษ์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: 330 เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงเนื้อหาสาระแบบบูรณาการเชื่อมโยงกันในทุกด้านเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน และใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจง่ายเหมาะสม