ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานไม้ 2121-2101

หมวดหลัก: 690 อาคารและการก่อสร้าง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น มีวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา ภาพประกอบพร้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ การเข้าไม้ เป็นภาพถ่ายจากการปฏิบัติงานจริง