ข้อมูล eBook

ชื่อ: การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการอนุรักษ์เมือง

หมวดหลัก: 710 ศิลปะภูมิทัศน์หรือภูมิสถาปัตย์ การออกแบบบริเวณพื้นที่

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมแนวคิดและทิศทางของการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน ส่วนการอนุรักษ์เมืองได้สรุปแนวคิดและกระบวนการอนุรักษ์เมืองในระดับสากล วิวัฒนาการการอนุรักษ์ในประเทศ หลักการอนุรักษ์ การพิจารณาคุณค่ามรดกวัฒนธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ รวมทั้งแนวทางในการนำนโยบายการอนุรักษ์มาปฏิบัติโดยมีการยกตัวอย่างจากโครงการที่ได้มีการดำเนินการจากทั้งในและต่างประเทศ