ข้อมูล eBook

ชื่อ: บายศรีสยาม

หมวดหลัก: 740 การวาดเส้น และศิลปะตกแต่ง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“บายศรี” คือคำที่คุ้นหูในสังคมไทย และอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาช้านาน เป็นที่รู้จักใกล้ชิดกับวิถีชีวิตเรามาแต่บรรพบุรุษ
ซึ่งบายศรีนี้ คือหนึ่งในความภาคภูมิใจอันทรงคุณค่า และแสดงให้เห็นเด่นชัดในเรื่อง ขนบธรรมเนียมของคนไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์ประเพณีท้องถิ่นที่งดงาม
เป็นที่ต้องตาตรึงใจผู้ที่ได้พบเห็น เราจะเห็นบายศรีได้ ส่วนใหญ่จะเป็นงานมงคล เพราะบายศรีบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็น “สิริ” เป็นสิ่งมงคล
ขับไล่สิ่งไม่ดีเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามาตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ จะเห็นได้โดยทั่วไป คือพิธี “บายศรีสู่ขวัญ”และปัจจุบันมักจะเห็นบายศรีในพิธีกรรมทางพราหมณ์และทางพุทธ
สังคมไทยจึงล้วนมีบายศรีเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นบุคคลหนึ่งในสังคมไทย ที่พอมีความรู้ทางด้านบายศรีอยู่บ้าง
ถึงแม้ว่าจะไม่มากมายเท่าใดนัก แต่ก็ยังเป็นผู้หนึ่งที่มีความรักในการทำบายศรี และได้สืบสานงานใบตองประเภทนี้ไว้สืบต่อไป“บายศรี”
ในแต่ละพื้นที่ แต่ละภาคในประเทศไทย ลักษณะรูปทรงและการประกอบพิธีกรรม อาจจะคล้ายกันบ้าง แต่ก็จะไม่เหมือนทุกอย่าง เพียงแต่จะคงรูปแบบเดิมๆ
ของการเป็นบายศรีอยู่ แต่ก็จะมีลักษณะแปลกไปบ้างตามความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะคงรูปแบบ บายศรีที่บรรพบุรุษ
ทำสืบต่อกันมาในแต่ละชุมชนซึ่งจะเน้นที่เจตนาตามความเชื่อในท้องถิ่นนั้นๆหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้า ในนาม “บายศรีสยาม” ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการเย็บและทำพาน
“บายศรีบวงสรวง” มานำเสนอ ซึ่งผู้อ่านท่านใดสนใจ ก็จะสามารถนำไปฝึกฝน และต่อยอดจนเกิดทักษะและความชำนาญได้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือเล่มนี้ได้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน ในการฝึกฝนทักษะ และร่วมกันสืบสานมรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีไทยแขนงนี้สืบไป.