ข้อมูล eBook

ชื่อ: ส่วนประกอบของหนังสือและการแนะนำหนังสือ

หมวดหลัก: กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ส่วนประกอบของหนังสือและการแนะนำหนังสือ (เรียบเรียงโดย...ครูศศิวิมล มีฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)


1. ส่วนประกอบของหนังสือ (Parts of a book)

2. การแนะนำหนังสือ

2.1 การเลือกหนังสือ (Choosing a book)

2.2 หนังสือรางวัลซีไรต์ (S.E.A. WRITE AWARD)

2.3 การแนะนำหนังสือ (Book Review)

2.4 บรรณนิทัศน์ (Annotation)

3. กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

บรรณานุกรม

ภาคผนวก