ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิตวิทยาสำหรับครู

หมวดหลัก: คู่มือครู

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ภายในเล่มนีมี้เนื้อหาสาระความรู้พืน้ ฐานทางจิตวิทยาที่สาคัญ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียน รูปแบบการเรียนรู้ การจำ การลืม และการคิดของมนุษย์ เชาวน์ปัญญา จิตวิทยาการ

แนะแนว จิตวิทยาการให้คำปรึกษา และจิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ เนื้อหาสาระที่รวบรวมไว้ในเล่มนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักจิตวิทยาที่จะนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและในวิชาชีพครูในอนาคต