ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิตวิทยาสำหรับครู (ศษ 141)

หมวดหลัก: คู่มือครู

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ในศาสตร์จิตวิทยาสำหรับครู อาทิ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน การเรียนรู้ การจูงใจ การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี การแนะแนวและการให้คำปรึกษา และการบริหารจัดการชั้นเรียน