ข้อมูล eBook

ชื่อ: เภสัชโภชนา

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประโยชน์ ข้อมูลด้านโภชนา และสารสำคัญอื่น ๆ ของอาหารธรรมชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้อาหารออกฤทธิ์เป็นยาได้ รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ทางการแพทย์ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ที่รักสุขภาพทั้งหลายได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม