ข้อมูล eBook

ชื่อ: LECTURE CHEMISTRY สรุปเคมี มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: 540 เคมี

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือ LECTURE CHEMISTRY สรุปเคมี มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุปและเรียบเรียงเนื้อหาสำคัญในวิชาเคมี ม.4, ม.5 และ ม.6
ไว้อย่างครบถ้วนทุกเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นต่อการเรียนและการสอบ ภายในเล่มได้สรุปอย่างกระชับ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว
นำเสนอด้วย รูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป และมีแบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบ และเฉลยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตทุกสนามสอบ