ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สรุปสูตร จำง่าย เข้าใจเร็ว คณิต ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100

หมวดหลัก: 510 คณิตศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหา บทนิยาม กฏ และทฤษฎี ที่ง่ายต่อการจดจำ การทำความเข้าใจ เพื่อสะดวกในการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจใน บทนิยาม ทฤษฏีบท พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบอย่างครบครัน เพื่อทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาหนังสือเล่มนี้ได้รับประโยชน์สูงสุด เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี และยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในระหว่างเรียน สอบกลางภาค ปลายภาค ตลอดจนสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย