ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ขอมโบราณ

ผู้แต่ง: กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ขอมเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มรดกที่สำคัญสุดของอาณาจักรขอมคือ นครวัด และนครธม ซึ่งเคยเป็นนครหลวงเมื่อครั้งอาณาจักรแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด และยังมีลัทธิความเชื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยศาสนาหลักของอาณาจักรนี้ได้แก่ ศาสนาฮินดู พุทธศาสนามหายาน และพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับมาจากศรีลังกา
เนื้อหาที่นำมาเรียบเรียงนี้ี้ เป็นเหตุการณ์หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ขอม ซึ่งสามารถทำให้เห็นภาพรวมตามลำดับเวลา เมื่อครั้งอาณาจักรแห่งนี้ที่เคยยิ่งใหญ่ ทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมา ในช่วงสมัยต่างๆ รวมถึงอารยธรรม และอิทธิพลขอมที่มีต่อไทย