ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ตำนานพระอรหันต์สมัยพุทธกาล

ผู้แต่ง: ธีย์ นะโม

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล ปัญจวัคคีย์นับเป็นพระอรหันต์ ผู้เจริญรอยตามพระพุทธเจ้าในลำดับต้นๆ ที่พุทธศาสนิกชนต่างรู้จักเป็นอย่างดี เนื่องด้วยปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เป็นต้นแบบแห่งพุทธประวัติ ในอดีตกาลที่เล่าสืบเนื่องต่อกันมาเนิ่นนาน พระอรหันต์ที่บรรลุโสดาบันมีหลายองค์ อาทิ พระยสกุลบุตร พระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานะ พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนางยโสธรา พระองคุลิมาลเถระ พระเจ้าสุทโธทนะ พระอานนท์เถระ อาทิตตนาคราช และพระรัฐปาลเถรนาคราช ?ตำนานพระอรหันต์ สมัยพุทธกาล? เล่มนี้ ได้บอกเล่าเรื่องราวของท่านทั้งหลายในสมัยพุทธกาล ถึงการบรรลุแจ้งเห็นธรรม ได้เป็นพระอรหันต์ ตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำเร็จ