ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ผู้แต่ง: อ.วัชรี เกิดคำ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: 495.91 ภาษาไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

- หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยังประกอบไปด้วยสาระสำคัญตลอดจนฝึกฝนทักษะทางภาษาจากกิจกรรมประเมินผลท้ายบท