ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: กลยุทธ์การจูงใจคน

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

    บุคคลที่มีความสามารถในการจูงใจนั้น สามารถสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับองค์กร ด้วยการเปลี่ยนแนวความคิดให้กลายเป็นการลงมือปฏิบัติจริง   อย่างไรก็ดีการจูงใจไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมันจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน ความอดทน และความรอบรู้ทางด้านจิตวิทยา ซึ่งประเด็นเหล่านี้เองคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยคุณได้ ด้วยการฝึกฝนให้คุณสามารถ ปรับคลื่นของคุณให้ตรงกับผู้ฟัง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง รวมทั้งโน้มน้าวความคิด และจิตใจของผู้ฟัง หากคุณคือบุคคลหนึ่งที่ต้องการจะก้าวเข้าสู่โลกของการบริหารจัดการและโลกธุรกิจยุคใหม่ นี่คือหนังสือที่จำเป็นสำหรับคุณ!
สารบัญ
บทที่ 1 ศาสตร์แห่งการจูงใจ
บทที่ 2 การสร้างความน่าเชื่อถือ
บทที่ 3 การทำความเข้าใจผู้ฟังของคุณ
บทที่ 4 การเอาชนะความคิดของผู้ฟัง
บทที่ 5 การชนะใจผู้ฟัง
บทที่ 6 การเอาชนะแรงต่อต้านของผู้ฟัง
บทที่ 7 การกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดแรงจูงใจด้วยตนเอง
บทที่ 8 เครื่องมือสำหรับการจูงใจ
บทที่ 9 แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการจูงใจ