ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: หลักการบัญชี

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: 650 การบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานทางบัญชีสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ทางบัญชีมาก่อน ซึ่งเป็นรายวิชาแกนบังคับสำหรับหลักสูตร ป.ตรี ทางการบัญชี หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจ