ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: The Big Nine ยักษ์ 9 ตน อิทธิพลแห่ง AI

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: 650 การบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค