ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (สอศ.) 20501-2204

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: 630 เกษตรศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการ