ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ตะลุยข้อสอบภาษาจีน เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

PAT หรือ Professional and Academic Aptitude Test คือ การสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถนำผลการสอบไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ทั้งในระบบรับกลาง หรือ Admission กลาง และระบบรับตรง (ขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละคณะและมหาวิทยาลัย) ซึ่งจะมีการจัดสอบ PAT ปีละ 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี
แต่เนื่องจากในเดือนเมษายน 2565 ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ TCAS66 ใหม่ โดยเปลี่ยนจาก GAT เป็น TGAT และ PAT เปลี่ยนเป็น TPAT
แต่การสอบวัดความถนัดภาษาต่างประเทศ หรือ PAT7 จะถูกย้ายไปอยู่ในการสอบ A-Level แน่นอนว่ารวมถึง PAT 7.4 ภาษาจีน ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบในปัจจุบัน
และเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันป้องกันความคลาดเคลื่อน ในฉบับพิมพ์ใหม่นี้ ทางสำนักพิมพ์จึงได้เปลี่ยนชื่อหนังสือจากเดิมคือ ตะลุยข้อสอบภาษาจีน PAT 7.4 เป็น ตะลุยข้อสอบภาษาจีน เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
แต่ยังคงเนื้อหาเดิมซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เตรียมตัวสอบไว้ทุกประการตะลุยข้อสอบภาษาจีน เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เล่มนี้ ประกอบด้วยข้อสอบที่มีทั้ง• คำศัพท์• ไวยากรณ์• โครงสร้าง• สำนวน• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีน•
วัฒนธรรมจีนเพื่อช่วยทดสอบความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน และการเขียน ทางภาษาจีน PAT หรือ Professional and Academic Aptitude Test คือ การสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถนำผลการสอบไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระบบรับกลาง หรือ Admissions กลาง และระบบรับตรง (ขึ้นยู่กับประกาศของแต่ละคณะและมหาวิทยาลัย)
ซึ่งจะมีการจัดสอบ PAT ปี ละ 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปีคู่มือเตรียมสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน เล่มนี้ ประกอบด้วยข้อสอบที่มีทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้าง สำนวน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีน
และวัฒนธรรมจีน เพื่อช่วยทดสอบความสามาถในการสื่อสาร การอ่านและการเขียนทางภาษาจีน ได้รวบรวมข้อสอบจริงจำนวน 17 ชุด พร้อมคำเฉลยของข้อสอบวัดความถนัดทางภาษาจีนตั้งแต่ปี 2542-ปัจจุบัน
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมข้อสอบ PAT 7.4 ครบถ้วที่สุดในปัจจุบัน เหมาะสำหรับเป็นคู่มือเตรียมสอบทั้งครูผู้สอนและนักเรียนที่จะเตรียมสอบ และเหมาะสำหรับเป็นหนังสือประจำห้องสมุดของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วไป
คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในหนังสือเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ต้องการสอบวัดความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศ